Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Ursprungets Skapare Allmänt Fader Gud Sananda Samtal med Gud Ärkeängel Mikael (Michael) Änglarna S:t Germain Uppstigna Mästare Bön ACIM Morgondagen Gårdagens Gud LAGARNA Ljusmission A J Miller The New Message Sanat Kumara Gautama Sarah Martinus Sheldan Nidle Neale Donald Walsh Ashtar Kanaliseringar (svenska) Channelings in english Magenta Pixie Bashar Religioner Profeter och profetsior Reincarnated Mormon Andliga artiklar - religionstexter Livsfrågor Mike Quinsey Linda Dillon Abraham (Hicks) Caroline Myss Susie Beiler Tina Spalding Micheila Sheldan Pamela Aaralyn Andrea Foulkes Dagens Websajt tips Jamie Butler - the Lighter Side Alison Ailfinn Allan Elisa Medhus Doreen Virtue Hucolo Channeling Community Kryon Maria Piotrovskaja Inspiration Min Berättelse Citat Bok och länk-tips Övningar Off Topic IFokus info Köpbart
LAGARNA

12 universella lagar

2017-09-05 21:24 #0 av: [Hukanson]

Jorden har pånyttfötts i högre dimensioner som möjliggör för människorna att bli Universella - både andligt, mentalt och även fysiskt därför att jorden är pånyttfödd i högre dimensioner.

De universella lagar som här beskrivs är människolagar dvs de bestämmer hur människans livsvillkor är - vad som är avgörande för hur människan fungerar. De säger inget om hur Gud är eller hur Gud fungerar bara vad Gud har bestämt för människan och andra liknande skapade varelser.

Universe Inside You

Publicerades den 3 maj 2017


This video can change your entire life, if you learn the 12 Universal Laws that govern our Universe. The Law of Attraction is just one of the 12. Here are the 12 laws you will master in this video: The Law of Divine Oneness, The Law of Vibration, The Law of Action, The Law of Correspondence, The Law of Cause and Effect, The Law of Compensation, The Law of Attraction, The Law of Perpetual Transmutation of Energy, The Law of Relativity, The Law of Polarity, The Law of Rhythm, The Law of Gender. The Law of Attraction is one of life’s biggest mysteries and very few people are fully aware of how much of an impact the Law of Attraction has on their day to day life. Whether we are doing it knowingly or unknowingly, every second of our existence, we are acting as human magnets sending out our thoughts and emotions and attracting back more of what we have put out. Unfortunately, with so many of us still blind to the potential that is locked deep within us, it is all too easy to leave your thoughts and emotions unchecked – sending out the wrong thoughts and attracting more unwanted emotions and events into your life. Having said this, discovering that the Law of Attraction is at work within your life should be a great cause for celebration! Once the power of attraction have been understood by you (it is no longer secret) and you have learnt how to effectively apply these to your everyday life, your entire future is yours to create. Before you begin to embark on the incredible journey towards true enlightenment in the Law of Attraction, it is important that you understand that you can apply it you your life and it can be effective if the correct tools are used. The practices and beliefs in this law have been igniting the lives of great individuals throughout the course of history. Hundreds of years ago the Law of Attraction was first thought to have been taught to man through the immortal Buddha, who wanted it to be known that ‘what you have become is what you have thought’ – a belief that is deeply intrinsic with the Law of Attraction. With the spread of this concept to western culture also came the term ‘Karma’, a belief that is popular throughout numerous societies. Over the centuries it has been a common understanding amongst many that what you give out to the world (be it anger or happiness, hate or love) is ultimately what can return to your own life in the end. This simple and easy-to-follow concept which has been so popular amongst many for a large number of years demonstrates that the idea of the power of attraction is not new whatsoever and is already recognisable to many of us in a variety of ways. Throughout history, a great many women and men who have left their mark on this world have shown the Law of Attraction to be one of the greatest powers on earth; with many well-loved poets, artists, scientists and great thinkers such as Shakespeare, Blake, Emerson, Newton and Beethoven all conveying this message through their many works. The main principles of the Law of Attraction can also be discovered in the teachings of many civilizations and religious groups. An example – in the proverbs 23:7, it reads ‘As a man thinketh in his heart so is he’. Proof of praise for the Laws of Attraction can be uncovered throughout the ages; all recorded and taught in different ways, but still there for all of humanity to find. The most challenging part of acknowledging and accepting the truth that the Law of Attraction has to offer, is coming to the realization that every single one of your experiences in life, good and bad, have been shaped by you alone. For many, this can be a bitter pill to swallow, especially if you feel that you or your loved ones have been dealt some particularly hard blows in life. However, once you have truly come to understand the true key behind of the Law of Attraction you can be renewed with hope and courage in the overwhelming knowledge that you are free to take charge of your life and free yourself forever from the cycle of fear, worry or negativity which has held you back for too long. Allow The Quantum Physics Law Of Attraction To Bring You One Step Closer To Your Dreams The work of quantum physicists during recent years has helped to shine greater light on the incredible impact that the power of the mind has on our lives and the universe in general. The more that this idea is explored by scientists and great thinkers alike, the greater an understanding we have on just how significant a role the mind plays in shaping our lives and the world around us.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-09-05 21:30 #1 av: [Hukanson]

Denna video kan förändra hela ditt liv, om du lär dig de 12 universella lagarna som styr vårt universum. Attraktivet är bara en av de 12.

Här är de 12 lagar du kommer att behärska i den här videon:

Lagen om gudomlig enhet, vibrationens lag, handlingslagen, korrespondenslagen, orsakets och verklovens lag, kompensationslagen, lagen om attraktion, lagen om evig omvandling av energi, relativitetslagen , Polaritetslagen, rytmslagen, lagen om kön.

Attraktionslagen är en av livets största mysterier och väldigt få människor är fullt medvetna om hur mycket av en inverkan lagen om attraktion har på sitt dagliga liv. Oavsett om vi gör det medvetet eller omedvetet, varje sekund av vår existens, agerar vi som mänskliga magneter som skickar ut våra tankar och känslor och lockar tillbaka mer av vad vi har lagt ut.

Tyvärr, med så många av oss som fortfarande är blinda för den potential som är låst djupt inne i oss, är det alltför lätt att lämna dina tankar och känslor okontrollerade - sänder ut fela tankar och lockar mer oönskade känslor och händelser i ditt liv. Med detta sagt, att upptäcka att lagen om attraktion är på jobbet i ditt liv borde vara en bra sak för firandet! När attraktionskraften har förstått dig (det är inte längre hemligt) och du har lärt dig hur man effektivt tillämpar dessa på ditt vardag, är hela din framtid att skapa.

Innan du börjar påbörja den otroliga resan mot sann upplysning i Attraction Attraction, är det viktigt att du förstår att du kan tillämpa det på ditt liv och det kan vara effektivt om rätt verktyg används. De praxis och övertygelser som har gjorts i denna lag har antydit livet för stora individer under hela historiens gång.

Hundratals år sedan ansågs att Attraktionslagen först hade blivit undervisad till människan genom den odödliga Buddhaen, som ville att det skulle vara känt att "det du har blivit är det du har tänkt" - en tro som är djupt inneboende med lagen av attraktion. Med spridningen av detta begrepp till västerländsk kultur kom också termen "Karma", en tro som är populär i många samhällen.

Under århundradena har det blivit en gemensam förståelse bland många att det du ger ut till världen (det är ilska eller lycka, hat eller kärlek) är i slutändan det som kan återvända till ditt eget liv i slutändan.

Detta enkla och lätta att följa koncept som har varit så populärt bland många under många år visar att idén om attraktionskraft inte är ny och kan redan på många sätt känna igen många av oss.

Under hela historien har många kvinnor och män som har lämnat sitt märke på denna värld visat att Attraktionslagen är en av de största krafterna på jorden. med många älskade poeter, artister, forskare och stora tänkare som Shakespeare, Blake, Emerson, Newton och Beethoven, alla förmedlar detta budskap genom sina många verk.

Huvudprinciperna i Attraktionslagen kan också upptäckas i läror av många civilisationer och religiösa grupper. Ett exempel - i proverna 23: 7 står det "Som en man tänker i sitt hjärta så är han också". Bevis på beröm för attraktionslagen kan avslöjas genom åren. alla inspelade och lärde sig på olika sätt, men fortfarande där för hela mänskligheten att hitta.

Den mest utmanande delen av att erkänna och acceptera sanningen som Attraktionslagen har att erbjuda, kommer till insikten att varje enda av dina erfarenheter i livet, gott och ont, har formats av dig ensam. För många kan detta vara ett bittret piller att svälja, särskilt om du känner att du eller dina nära och kära har blivit behandlade några speciellt hårda slag i livet. Men när du verkligen har kommit för att förstå den sanna nyckeln bakom lagen om attraktion kan du förnya med hopp och mod i den överväldigande kunskapen om att du är fri att ta hand om ditt liv och frigöra dig för evigt från rädslan av rädsla, oro eller negativitet som har hållit dig tillbaka för länge.

Tillåt Quantum Physics Law of Attraction för att få dig ett steg närmare dina drömmar

Kvantfysikernas arbete under senare år har hjälpt till att skina större ljus på den otroliga inverkan som sinnets makt har på våra liv och universum i allmänhet. Ju mer att denna idé utforskas av forskare och stora tänkare lika, desto större förståelse har vi på hur betydelsefull en roll som sinnet spelar för att forma våra liv och världen runt omkring oss.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-09-11 08:34 #2 av: [Hukanson]

Fler websidor om dessa 12 universella Lagar och hur vi lever dem för att maximera positiviteten i våra liv på alla sätt;

http://www.one-mind-one-energy.com/12-universal-laws.html

http://www.speakingtree.in/allslides/the-12-laws-of-the-universe

http://www.mensxp.com/special-features/today/37895-the-12-laws-of-the-universe

http://www.thepositivemom.com/the-12-universal-laws-that-govern-your-results-in-life

http://illustrateduniversallaws.com/

http://www.mind-your-reality.com/seven_universal_laws.html

https://exemplore.com/magic/12_universal_laws

https://www.linkedin.com/pulse/20140710134910-39932686-the-hidden-power-of-the-12-universal-laws

Oneness can not be divided.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.